top of page
Organisatie en beleid


Mission statement

De stichting komt op voor de rechten van asielzoekers en vluchtelingen die in de Zeister samenleving verblijven. Zij wil dit bereiken door materieel en immaterieel ondersteuning te bieden. Ook door burgers via publiciteit bewust te maken van de nood van mensen: SAVIZ biedt een steuntje in de rug!

  

De stichting tracht dit doel te bereiken door:
 

 • het werven van fondsen
   

 • het mobiliseren van personen en groepen van personen die de problematiek van vluchtelingen ter harte gaan
   

 • het samenwerken met organisaties die op het gebied van genoemde ondersteuning werkzaam zijn of daartoe gemotiveerd zijn
   

 • persoonlijke ondersteuning aan mensen die een financieel beroep op het fonds doen 


 

Over ons


De stichting Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen In Zeist (SAVIZ) is opgericht in 1993 door de vereniging Humanitas, de Zeister Raad van Kerken, de (toenmalige) Zeister Vrouwenraad en Rotary Op Seyst. Aanvankelijk onder de naam Vrienden van Vluchtelingen in Zeist (SVVZ), later gewijzigd tot SAVIZ. Met als primair doel een fonds te beheren voor bescheiden, eenmalige ondersteuning van asielzoekers/vluchtelingen. Dat varieert van een treinkaartje tot ondersteuning bij gezinshereniging.

Bij de start van het Asielzoekers Centrum (AZC) in Zeist eind 1992, riep de directeur enthousiast: "als jullie (vrijwilligers) het echt goed willen doen moet je een fondsje beginnen om daarmee ook eens 'iets leuks' of iets nuttigs voor vluchtelingen te kunnen doen... " En zo geschiedde. De stichting is later ook een kanaal geworden voor het innen en beheren van gelden voor specifieke projecten. Zoals Noodopvang voor dakloze asielzoekers: uitgevoerd door de Werkgroep Kerkelijke Ondersteuning Vluchtelingenwerk (WKOV) van de Raad van Kerken Zeist. Sinds 2005 waren er acties ten behoeve van gedetineerde vreemdelingen in het Detentiecentrum Zeist. Daarnaast werden, in overleg met Vluchtelingenwerk, de behoeften van de "nieuw in Zeist geregistreerde asielzoekers" niet vergeten.

De stichting kent ook een immaterieel doel en is als zodanig in het verleden regelmatig als rechtspersoon woordvoerder geweest bij meer politiek getinte acties, zowel lokaal als landelijk. Zo heeft het bestuur zich verschillende malen bij het gemeentebestuur ingezet voor de belangen van de AZC-bewoners en intensief actiegevoerd ten behoeve van huisvesting voor 'asielzoekers op straat'.

De stichting heeft statutair vastgelegd zich te willen beperken tot asielzoekers/vluchtelingen 'verblijvende te Zeist', geregistreerd en niet-geregistreerd in de gemeente. Om daarmee de haalbaarheid van haar steun te verzekeren. 

In de loop der jaren is de bestuurssamenstelling geleidelijk aan veranderd. De Zeister Vrouwenraad werd opgeheven, Rotary Op Seyst en later ook Humanitas moesten zich terugtrekken bij gebrek aan menskracht. Een en ander heeft ertoe geleid dat het bestuur op zoek moest gaan naar onafhankelijke bestuursleden om het bestuur voltallig te kunnen houden.

Formeel zijn de doelen van de stichting niet gewijzigd. Door veranderingen in het asielbeleid en met name de lokale situatie kwamen er wel regelmatig andere accenten bij de aanvragen tot ondersteuning te liggen. Zo werd het verstrekken van leningen een steeds groter onderdeel van de bestuurstaken. Op immaterieel gebied kwam het accent te liggen op persoonlijke ondersteuning, bijvoorbeeld bij het aanvragen van toeslagen en de afwikkeling van belastingtechnische vragen. Flexibiliteit blijft de basis-inzet van het bestuur.

 

 

​Een aanvraag kan worden gedaan door:

 

 • Vluchtelingenwerk Midden Nederland Zeist

 • St. Vluchtelingkinderen

 • Stichting Samen Oplopen

 • Wakegroep Detentiecentrum, Raad van Kerken Zeist

 • Andere organisaties die de belangen behartigen van asielzoekers en vluchtelingen in Zeist

 • Een vluchteling of asielzoeker zelf, met hulp van een van bovengenoemde organisaties

Financiën

 

Algemeen

De stichting 'leeft' van giften. In de jaren van het eerste AZC in Zeist was de vluchteling heel zichtbaar. Er waren er veel contacten met burgers. De financiële behoeften waren relatief eenvoudig en duidelijk. Wie de berichtgeving een beetje volgt, weet dat steun aan vluchtelingen steeds ingewikkelder wordt. De nood, ook financieel, is hoger geworden. Voor specifieke hulpvragen wordt naar vermogen een sponsor gezocht. Denk aan de hoge legeskosten voor naturalisatie. De praktijk heeft geleerd dat het hebben van een reserve belangrijk is, omdat de vragen om hulp bijna altijd acuut zijn. De stichting wil dan garant staan en probeert achteraf de betreffende gift of lening terug te winnen.

 

Leningen

Aan privépersonen kunnen leningen worden verstrekt op aanvraag via een van onderstaande organisaties. Deze leningen zijn altijd eenmalig. In schrijnende gevallen kan de lening worden omgezet in een gift. De besluitvorming over toekenning vindt plaats door bestuurlijk overleg, waarna een contract wordt opgesteld over de aflossing. De penningmeester volgt de uitvoering en brengt daarover verslag uit aan het bestuur.

 

Giften & Sponsoring

Naast het verstrekken van leningen is het soms nodig privépersonen met giften of sponsoring te steunen. Bij giften gaat het vaak om kleine bedragen zoals reiskosten. Voor grotere bedragen wordt zo mogelijk een sponsor gezocht. Afhankelijk van de situatie is de sponsor schenker of garantsteller. De besluitvorming vindt op dezelfde wijze plaats als bij een lening. Het bestuur bepaalt of het nodig c.q. wenselijk is een sponsor te zoeken of een lening te verstrekken uit eigen middelen.

 

 

Saviz werkt samen met:

 

Vluchtelingenwerk Midden Nederland (VWMN)

Zeist@vwmn.nl

 

Raad Van Kerken Zeist

www.raadvankerkenzeist.nl

www.wakezeist.nl

 

Vluchtelingenkinderen

Hoofdstraat 146, 3972 LE Driebergen

Telefoon 0343 415944

 

Kerk in Actie is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

www.kerkinactie.nl

 

International Network of Local Initiatives with Asylum seekers

www.inlia.nl

 

LOS Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt

www.stichtinglos.nl

Weinig jongen die zich Portret

Voor informatie en vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Our Mission

Gegevens

Bestuurssamenstelling

Naam ANBI: Stichting Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen in Zeist

 

Telefoonnummer:
06 - 383 825 63

K.v.K.: 
41186390

Rekeningnummer:
NL25 INGB 0007 4540 20

RSIN- fiscaalnummer: 
816758244

 

Postadres:

Oude Arnhemseweg 315

3705 BG Zeist

hr. S. Milenic, voorzitter

mevr. C.J. Menken-Bekius, secretaris

hr. Th. ten Broeke, penningmeester

mevr. E.P. Brouwer-Elfferich, lid

 

Beloningsbeleid:

Bestuursleden en/ of vrijwilligers van de Stichting Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen in Zeist ontvangen geen beloning voor de door hun gedane werkzaamheden. Uitsluitend worden in voorkomende gevallen de werkelijk gemaakte onkosten vergoed.

Drukke straat
bottom of page