Geschiedenis

Algemeen

De stichting Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen In Zeist (SAVIZ) is opgericht in 1993 door de vereniging Humanitas, de Zeister Raad van Kerken, de (toenmalige) Zeister Vrouwenraad en Rotary Op Seyst. Aanvankelijk onder de naam Vrienden van Vluchtelingen in Zeist SVVZ); later gewijzigd tot SAVIZ. Met als primair doel een fondsje te beheren voor bescheiden, eenmalige ondersteuning van asielzoekers/vluchtelingen. Dat varieert van een treinkaartje tot ondersteuning bij gezinshereniging.

 

 

Bij de start van het Asielzoekers Centrum (AZC) in Zeist eind 1992, riep de directeur enthousiast: "als jullie (vrijwilligers) het echt goed willen doen moet je een fondsje beginnen om daarmee ook eens 'iets leuks' voor vluchtelingen te kunnen doen... " En zo geschiedde. De stichting is later ook kanaal geworden voor het innen en beheren van gelden voor specifieke projecten. Zoals Noodopvang  voor dakloze asielzoekers: door de Werkgroep Kerkelijke Ondersteuning Vluchtelingenwerk (WKOV) van de Raad van Kerken Zeist uitgevoerd. Sinds 2005 acties ten behoeve van gedetineerde vreemdelingen in het Detentiecentrum Zeist. Daarnaast werden, in overleg met Vluchtelingenwerk, de behoeften van de "nieuw in Zeist geregistreerde asielzoekers" niet vergeten.

 

De stichting kent ook een immaterieel doel en is als zodanig in het verleden regelmatig  als rechtspersoon woordvoerder geweest bij meer politiek getinte acties, zowel lokaal als landelijk. Zo heeft het bestuur zich verschillende malen bij het gemeentebestuur ingezet voor de belangen van de AZC-bewoners  en intensief actie gevoerd ten behoeve van huisvesting voor 'asielzoekers op straat'.

De stichting heeft statutair vastgelegd zich te willen beperken tot asielzoekers/vluchtelingen 'verblijvende te Zeist', geregistreerd en niet-geregistreerd in de gemeente. Om daarmee de haalbaarheid van haar steun te verzekeren.

 

Nu de Zeister Vrouwenraad niet meer bestaat en Rotary Op Seyst zich heeft teruggetrokken bestaat het bestuur uit vertegenwoordigers van de vereniging Humanitas en De Raad van Kerken.

Beleidsplan

Missie statement
Doelstelling:

De stichting komt op voor de rechten van asielzoekers en vluchtelingen die in de Zeister samenleving verblijven. Zij wil dit bereiken door materieel en immaterieel ondersteuning te bieden. Ook door burgers via publiciteit bewust te maken van de nood van mensen: SAVIZ biedt hen een steuntje in de rug!

 

De stichting wil dit beleid in 2014 voortzetten

 

De stichting tracht dit doel te bereiken door:


A. MATERIEEL

1. het werven van fondsen

2. het mobiliseren van personen en groepen van personen die de problematiek van vluchtelingen ter harte gaan

3. het samenwerken met organisaties die op het gebied van genoemde ondersteuning werkzaam zijn of daartoe gemotiveerd zijn.

4. alle andere wettige middelen, die voor het doel bevorderlijk zijn

ad 1:
Het werven van fondsen vindt bij voorkeur plaats voor concrete zaken (leningen, telefoonkaarten, fietsen,reis- en legeskosten. De geldmiddelen bestaan uit bijdragen van personen, organisaties, opbrengsten van activiteiten en acties.

ad 2, 3 en 4:
Periodieke acties zoals de jaarlijkse telefoonkaartenactie ten behoeve van gedetineerde asielzoekers en het fietsenproject voor "nieuwe Zeistenaren" zullen worden voortgezet. Met behulp van anderen: personen, organisaties, kerken.

Eenmalige acties zoals leningen, reiskosten eveneens. Met name ten behoeve van deze onvoorziene behoeften is het kunnen beheren van een bescheiden reserve noodzakelijk. Deze gelden vragen vaak om acute honorering en worden door fondsenwerving naar vermogen achteraf teruggewonnen. Met als voordeel dat fondsenwerving voor een concreet doel effectiever blijkt.

B. IMMATERIEEL
De stichting is in het verleden regelmatig als rechtspersoon woordvoerder geweest bij meer politiek getinte acties, zowel lokaal als landelijk. Het lijkt niet onmogelijk dat de stichting opnieuw een rol kan vervullen in contact met de gemeente Zeist om oplossingen te zoeken voor asielzoekers die op straat komen te staan binnen de eigen gemeente. En andere zaken die zich kunnen voordoen door landelijk en gemeentelijk asielbeleid.

Zo wil de stichting naar haar primaire doelstelling voortgaan op de vanaf het begin ingeslagen weg.

 

 

Samenstelling bestuur

 

mevr. N. Quik- Schuijt, voorzitter

mevr. C.J. Menken-Bekius, secretaris

hr. Th. ten Broeke, penningmeester

mevr. E. Brouwer-Elfferich, lid

 

 

Beloningsbeleid:

 

Bestuursleden en / of vrijwilligers van de Stichting Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen in Zeist ontvangen geen beloning voor de door hun gedane werkzaamheden. Uitsluitend worden in voorkomende gevallen de werkelijk gemaakte onkosten vergoed.

Voor informatie, contact, giften en sponsoring:

Of voor andere vragen, vul het formulier in. Dank U!

​© Copyright 2013 Stichting Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen In Zeist

Secretariaat:

C. Bekius

Oude Arnhemseweg 315
3705 BG Zeist 

 

SAVIZ werkt samen met:

Vluchtelingenwerk Midden Nederland (VWMN)

Zeist@vwmn.nl

 

Raad Van Kerken Zeist

www.raadvankerkenzeist.nl

www.wakezeist.nl

 

Vluchtelingenkinderen

Hoofdstraat 146, 3972 LE Driebergen

Telefoon 0343 415944

 

Kerk in Actie is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

www.kerkinactie.nl

 

International Network of Local Initiatives with Asylum seekers

www.inlia.nl

 

LOS Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt

www.stichtinglos.nl