Financiën

Algemeen

De stichting 'leeft' van giften. In de jaren van het AZC was de vluchteling heel zichtbaar en waren er veel contacten met burgers. De financiële behoeften waren relatief eenvoudig en duidelijk. Wie de berichtgeving een beetje volgt, weet dat steun aan vluchtelingen steeds ingewikkelder wordt. De nood, ook financieel, is hoger geworden. Voor specifieke hulpvragen wordt naar vermogen een sponsor gezocht. Denk aan de hoge legeskosten voor naturalisatie. De praktijk heeft geleerd dat het hebben van een reserve belangrijk is, omdat de vragen om hulp bijna altijd acuut zijn. De stichting wil dan garant zijn en probeert achteraf de betreffende gift of lening terug te winnen.

 

Leningen

Aan privépersonen kunnen leningen worden verstrekt op aanvraag. Deze zijn altijd eenmalig.

De besluitvorming vindt plaats door bestuurlijk overleg, waarna een contract wordt opgesteld over de aflossing. De penningmeester volgt de uitvoering en brengt daarover verslag uit aan het bestuur.

De aanvraag kan worden gedaan door:

 

  • Vluchtelingenwerk Midden Nederland Zeist

  • Werkgroep Kerkelijke Ondersteuning Vluchtelingenwerk (WKOV), Raad van Kerken Zeist

  • St. Vluchtelingenkinderen

  • elke andere organisatie die belangenbehartiger is van asielzoekers en vluchtelingen in Zeist

  • direct, door een vluchteling zelf

 

Giften & Sponsoring

Naast het verstrekken van leningen is het soms nodig privépersonen met giften of sponsoring te steunen. Bij giften gaat het vaak om kleine bedragen  zoals reiskosten. Schrijnend voorbeeld daarin is de € 100 voor de uitgeprocedeerde asielzoeker die bij terugkeer naar land van herkomst geen middelen ontving om van het vliegveld naar zijn voormalige woonplaats te reizen: honderden kilometers daar vandaan.

Voor grotere bedragen worden sponsors gezocht. Afhankelijk van de situatie is de sponsor schenker of garantsteller.

De besluitvorming vindt op dezelfde wijze plaats als bij een lening.

 

Het bestuur bepaalt of het nodig c.q. wenselijk is een sponsor te zoeken of een lening te verstrekken uit eigen middelen

De aanvraag kan worden gedaan door dezelfde organisaties en personen  als voor een lening:

 

  • Vluchtelingenwerk Midden Nederland Zeist

  • Werkgroep Kerkelijke Ondersteuning Vluchtelingenwerk (WKOV), Raad van Kerken Zeist

  • St. Vluchtelingenkinderen

  • elke andere organisatie die belangenbehartiger is van asielzoekers en vluchtelingen in Zeist

  • direct, door een vluchteling zelf

Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen in Zeist

Telefoonnummer: (030) 6962283

K.v.K.: 41186390

Rekeningnummer: NL25 INGB 0007 4540 20

RSIN- fiscaalnummer: 816758244

Websiteadres: SAVIZ.nl

 

 

Adres: Oude Arnhemseweg 315

Postcode:  3705 BG

Plaats:  Zeist

 

Onze bestuurssamenstelling 

mevr. A.C. Quik- Schuijt, voorzitter

mevr. C.J. Menken-Bekius, secretaris

hr. Th. ten Broeke, penningmeester

mevr. E.P. Brouwer-Elfferich, lid

 

Voor informatie en of vragen: gebruik het onderstaand contact formulier.

Voor informatie, contact, giften en sponsoring:

Of voor andere vragen, vul het formulier in. Dank U!

​© Copyright 2013 Stichting Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen In Zeist

Secretariaat:

C. Bekius

Oude Arnhemseweg 315
3705 BG Zeist 

 

SAVIZ werkt samen met:

Vluchtelingenwerk Midden Nederland (VWMN)

Zeist@vwmn.nl

 

Raad Van Kerken Zeist

www.raadvankerkenzeist.nl

www.wakezeist.nl

 

Vluchtelingenkinderen

Hoofdstraat 146, 3972 LE Driebergen

Telefoon 0343 415944

 

Kerk in Actie is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland

www.kerkinactie.nl

 

International Network of Local Initiatives with Asylum seekers

www.inlia.nl

 

LOS Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt

www.stichtinglos.nl